VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Diensten: alle door Verwondering.Nu aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding en alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht.
  • Opdrachtgever: de persoon die deelneemt aan een traject op het gebied van coaching, training of andere vormen van begeleiding.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Verwondering.Nu diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Niet alleen Verwondering.Nu maar ook iedereen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever betrokken is, kan een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Verwondering.Nu uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Verwondering.Nu treden dan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3. Aanbod
1. Een door Verwondering.Nu gedaan aanbod is vrijblijvend en is geldig tot 30 dagen na de datum ervan tenzij anders aangegeven. Verwondering.Nu is slechts aan een aanbod gebonden indien dit door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt geaccepteerd.
2. De prijzen in een aanbod van Verwondering.Nu zijn vrij van of inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever aan Verwondering.Nu verstrekte informatie. Verwondering.Nu mag uitgaan van de juistheid ervan.

4. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door opdrachtgever als bedoeld onder artikel 3 lid 1. Voorts komt de overeenkomst tot stand indien Verwondering.Nu een tussen opdrachtgever en Verwondering.Nu mondeling gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt of indien gestart is met de coaching, training of andere vorm van begeleiding

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een overeenkomst zoals beschreven in artikel 3 houdt voor de Verwondering.Nu een inspanningsverplichting in en expliciet geen resultaatsverplichting. Verwondering.Nu verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Verwondering.Nu het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verwondering.Nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verwondering.Nu zijn verstrekt, heeft Verwondering.Nu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Verwondering.Nu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verwondering.Nu is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Contractduur
De overeenkomst eindigt op het moment dat beide partijen alle uit de overeenkomstig voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verwondering.Nu zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Verwondering.Nu de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Verwondering.Nu daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft, waarna opdrachtgever gehouden is om het gewijzigde honorarium te voldoen.

Artikel 7. Geheimhouding
Door u verstrekte informatie wordt door Verwondering.Nu, en/of door voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Verwondering.Nu conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
Voor zover rechten van intellectueel eigendom rusten op de door Verwondering.Nu ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten blijft Verwondering.Nu eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke of digitale dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, handelsnaam- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 9. Betaling
1. Het honorarium van Verwondering.Nu bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per geleverde dienst, uur of dagdeel.
2. Alle honoraria zijn inclusief eventuele heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties ten behoeve van de overeenkomst ingeschakelde derden.
3. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden voor de aanvang van de coaching, training of andere vorm van begeleiding en op een door Verwondering.Nu aan te geven manier. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting om welke reden dan ook.
4. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan is Verwondering.Nu gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever stop te zetten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze schadeplichtig kan worden gehouden.
5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij in gebreke worden gesteld door Verwondering.Nu en zal hij nogmaals in de gelegenheid worden gesteld om de factuur binnen 8 dagen na de vervaldag te voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is Verwondering.Nu gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever. De opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de door Verwondering.Nu geleden schade.
6.  Indien er wordt afgesproken dat er door opdrachtgever in termijnen kan worden betaald, moet steeds het afgesproken deel betaald zijn voor de volgende vervaldag. Mocht dat niet het geval zijn ontstaat er een situatie zoals beschreven in artikel 9 deel 4.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Verwondering.Nu kan door opdrachtgever alleen financieel aansprakelijk worden gesteld voor de door opdrachtgever geleden zaakschade en/of letselschade indien deze toe te rekenen is aan een handelen dan wel nalaten van Verwondering.Nu. Verwondering.Nu is alleen aansprakelijk zijn voor zoekraken of beschadiging van zaken indien dit aan Verwondering.Nu toe te rekenen is.
2. In geval Verwondering.Nu aansprakelijk gehouden kan worden overeenkomstig artikel 10.2, dan is aansprakelijkheid van Verwondering.Nu (inclusief eventuele personen waarmee Verwondering.Nu een samenwerkingsverband heeft gesloten), gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, beperkt tot het vergoeden van de directe schade van de opdrachtgever waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade. Bovendien blijft de te vergoeden schade beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Verwondering.Nu hiervoor uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Verwondering.Nu jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en in geval dat in rechte geen standhoudt, dan is de maximale aansprakelijkheid van Verwondering.Nu gelimiteerd tot een bedrag van 5.000,-.
4. Verwondering.Nu is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van opdrachtgever of indien opdrachtgever niet de instructies van Verwondering.Nu volgt.

Artikel 11. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Verwondering.Nu heeft het recht om coaching, training en andere vormen van begeleiding te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren, de opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Verwondering.Nu betaalde bedrag.
2. De opdrachtgever van coaching, training en andere vormen van begeleiding heeft het recht deelname aan of de opdracht begeleiding schriftelijk te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door Verwondering.Nu.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan kosteloos binnen 14 dagen na acceptatie (tenzij de coaching, training of andere vorm van begeleiding al gestart is).

5. Bovendien kan annulering kosteloos tot 9 weken voor aanvang van de coaching, training of andere vorm van begeleiding. In het geval dat Verwondering.Nu niet te annuleren kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht is opdrachtgever dan verplicht om (het toerekenbare deel van) deze kosten te voldoen.

6. Bij annulering tussen 9 weken en 2 weken voor aanvang van de coaching, training of andere vorm van begeleiding is Verwondering.Nu gerechtigd om 50% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken het volledige bedrag. Opdrachtgever is in beide gevallen gehouden om daarnaast ook de door Verwondering.Nu ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten die niet meer kunnen worden teruggevorderd van een eventuele derde(n) te vergoeden.
7. Ingeval de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de coaching, training en andere vormen van begeleiding de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Verwondering.Nu anders rechtvaardigen.
8. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan worden afgezegd of verplaatst indien dit tenminste 24 uur tevoren is gecommuniceerd. Bij afzegging of verplaatsing op kortere termijn is Verwondering.Nu gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
9. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 12. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
2. Verwondering.Nu heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien door omstandigheden, welke buiten de invloedsfeer van Verwondering.Nu liggen en die haar bij het sluiten der overeenkomst niet bekend waren, er een tijdelijke verhindering is de verplichtingen na te komen.
3. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op welke wijze dan ook verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


Artikel 13. Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met Verwondering.Nu wordt aan Verwondering.Nu toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Verwondering.Nu uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Lees hier ons beleid op het gebied van privacy.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen Verwondering.Nu en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement Haarlem waar Verwondering.Nu gevestigd is.